default_mobilelogo

ecpt imageSPÅRNING AV METALLFÖRORENINGAR OCH SALTHALTSFÖRÄNDRINGAR I GRUNDVATTNET.  

 

Geotechs elektriska konduktivitetsadapter monteras på 10 cm2 CPT(U)sonder. Adaptern innehåller en uppsättning av fyra ringelektroder (Wenner konfiguration, dvs med lika avstånd mellan elektroderna) och en ljudsändare. Diametern är 44 mm. CPT(U)sonden med elektrisk konduktivitet används med Geotechs traditionella trådlösa dataöverföring.

En elektrisk ström tillförs de två yttre elektroderna och potentialen mäts mellan de två inre. Den uppmätta elektriska konduktiviteten ger information om jordlagren, hjälper till att spåra metallföroreningar, ger information om grundvattnets salthalt och omvänt – om så är fallet – indikera graden av urlakning i marina leror. När grundvattnets salthalt och mineralinnehållet i markskikten är kända, kan den relativa porositeten i de olika lagren, dvs. de relativa tätheterna hos de olika skikten härledas från den elektriska ledningsförmågan.

CPT-sondering med elektrisk konduktivitetsmätning kan kombineras med markbaserade elektriska resistivitetsundersökningar. Mätningsförfarande: Sonden trycks ned i marken på samma sätt som vid CPT och avläsning sker på markytan varje sekund. Inläsningsdata överförs trådlöst eller via kabel upp till ytan på samma sätt som för Geotech CPT system, mätresultaten loggas sedan i CPT-Log.

Vid mätning av täthet kalibreras den uppmätta ledningsförmågan med de uppmätta värdena på prover med varierande porositet som gjorts i laboratorier.

 ecptl

 

avskilj

Ingenjörsfirman Geotech AB

Datavägen 53

436 32 ASKIM

 

Tel: 031 -28 99 20

CPTU - Miljörör - Piezometer - Electrisk vingsondering - Grundvattenmätning - Geotekniska borrvagnar - Jord/bergsondering - Seismisk CPT - Kolvprovtagare - SPT - Viktsondering - Totalsondering - Provtagningsskruvar - Filterspetsar - Resitivitets CPT - Portrycksmätare - Sondstänger